Algemene voorwaarden Juist Detachering

 1. Definities
  1. “Juist Detachering”: Het detacheringsbureau dat opereert in de infratechniek, gevestigd aan Hoofdweg 722 te Hoofddorp
  2. “Opdrachtgever”: De rechtspersoon of organisatie die gebruikmaakt van de diensten van Juist Detachering.
  3. “Gedetacheerde werknemer”: De medewerker van Juist Detachering die tijdelijk wordt ingezet bij de opdrachtgever.
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Juist Detachering in de infratechniek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 1. Dienstverlening
  1. Juist Detachering zal zich inspannen om gekwalificeerde gedetacheerde werknemers beschikbaar te stellen aan de opdrachtgever volgens de overeengekomen specificaties.
  2. De opdrachtgever zal Juist Detachering voorzien van alle relevante informatie en middelen die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de detacheringsopdracht.
 1. Tarieven en betaling
  1. De tarieven voor de diensten van Juist Detachering worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
  2. Facturering vindt plaats volgens de overeengekomen betalingscondities. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Juist Detachering is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door de gedetacheerde werknemers bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
  2. De opdrachtgever vrijwaart Juist Detachering van aansprakelijkheid voor claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met de detacheringsopdracht.
 1. Vertrouwelijkheid
  1. Beide partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie die zij ontvangen tijdens de detacheringsopdracht vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of indien wettelijk verplicht.
 1. Intellectueel eigendom
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Juist Detachering ontwikkelde materialen blijven eigendom van Juist Detachering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Beƫindiging
  1. De detacheringsopdracht kan te allen tijde worden beƫindigd door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal] dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem