#p@@#

Your IP: 3.225.221.130


empty Provincie Noord-Holland, Technisch Management: N522 Vervanging brug Ouderkerk - Juist Detachering

Provincie Noord-Holland, Technisch Management: N522 Vervanging brug Ouderkerk

Provincie Noord-Holland, Technisch Management: N522 Vervanging brug Ouderkerk

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe brug over de Amstel bij Ouderkerk aan de Amstel vrijgegeven voor de terinzagelegging.

Hiermee is zicht op de start van de verbeteringen aan de 100 jaar oude brug tussen de gemeente Amstelveen en Ouder-Amstel. De nieuwe brug verbetert de doorstroming van het verkeer over de brug en de provinciale weg N522.

Verbetering doorstroming

De brug Ouderkerk aan de Amstel is onderdeel van de provinciale weg N522. Het verbindt de Oranjebaan in de gemeente Amstelveen met de Burgemeester Stramanweg in de gemeente Ouder-Amstel. Door het toenemende verkeer kan de brug de verkeersstroom niet langer goed verwerken. Bovendien zijn de huidige kruispunten niet optimaal ingericht voor het vele verkeer. Nu de brug aan het einde van de technische levensduur is, hebben de provincie Noord-Holland, gemeente Amstelveen, gemeente Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam in 2015 een voorkeur uitgesproken voor een nieuwe en bredere brug. Met de aanpassingen aan de brug kan de toenemende verkeersstroom in de toekomst weer vlot en veilig over de N522 rijden.

Brug Ouderkerk aan de Amstel

Aanpassingen kruispunten

Omdat ook de kruispunten aan zowel de oost- als westzijde van de brug overbelast zijn gaat de provincie Noord-Holland eveneens de N522 aan beide kanten van de brug herinrichten. Zo verdwijnt het kruispunt van de N522 met Amsteldijk Noord/Amstelzijde op de huidige locatie en wordt deze meer naar het westen aangesloten op de nieuw aan te leggen verbindingsweg en de gemeentelijke weg naar Amstelslag.

Provinciaal inpassingsplan

Om de bouw van de nieuwe brug bij Ouderkerk mogelijk te maken, stelt de provincie een inpassingsplan (PIP) vast. Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau. Het PIP beschrijft de invulling van het gebied op en rond de brug. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid (o.a. milieu) en ruimtelijke kwaliteit. Andere onderwerpen in het PIP zijn de locatie en de afmeting van de nieuwe brug. Belanghebbenden kunnen eventueel een zienswijze indienen op de PIP. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen en adviezen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het inpassingsplan. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats in het najaar van 2017.

 

Bron: Provincie Noord-Holland

30 maart 2017