Projectleider vitaal Platteland

Projectleider vitaal Platteland
 • Utrecht

Website juistdeta Juist Detachering BV

Opdrachtgever

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een klein concernmanagementteam, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domeinen Leefomgeving 

LLO en SLO zijn de twee domeinen van Leefomgeving en staan voor de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving: aantrekkelijk en vitaal landelijk en stedelijk gebied. We doen dit vanuit de werkvelden ruimtelijke ordening, economie, bodem, water, milieu, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en landbouw. Allemaal werkvelden die expliciet bijdragen aan hoe je in onze provincie kunt wonen, werken en leven. Daarbij werken we bijvoorbeeld in programma’s zoals Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Hart van de Heuvelrug  samen met onze partners in de regio.

Wat ga je doen?

Onder aansturing van een opdrachtgever zorg je voor de realisatie van specifieke projectresultaten in het landelijk gebied. De beoogde resultaten maken onderdeel uit van een groot uitvoeringsprogramma AVP. Je gaat aan de slag voor het project Oostelijke Vechtplassen.
In het Natura2000 gebied Oostelijke Vechtplassen worden herstel- en uitbreidingsmaatregelen genomen om het natuurgebied in topvorm te brengen. Het eerste deelgebied is inmiddels gereed, we starten nu met de uitvoering van de volgende fase. In het veld hebben we fulltime toezicht en 2,5 dag per week een directievoerder ingehuurd. Daarnaast werken we met een provinciale directievoerder. Een model dat heel goed werkt om de verbinding tussen de snelheid van de uitvoering en de zorgvuldigheid in huis te borgen. Jij vormt die verbinding door contact te hebben met de aannemer, de projectpartners, grondeigenaren en bewoners én met de eigen organisatie. Je werkt nauw samen met de algemeen projectleider en met de rest van het projectteam.
Alle werkzaamheden geschieden in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de algemeen projectleider. Ook contact houden en afstemmen met de projectpartners is een belangrijk deel van het werk. Aan de ene kant is het nodig heel precies alle aspecten in het oog te houden en te controleren, maar creativiteit in het zoeken naar oplossingen voor de onontkoombare hobbels is ook belangrijk. Het team bestaat uit de algemeen projectleider (afstemming bestuur, partners en opdrachtgever, financiering, grondstrategie, aansturing proces), technisch projectleider (jij), deelprojectleiders (deelprojecten, uitvoerende taken voor vergunningen/inkoop/begeleiding uitvoering), medewerker grondzaken, communicatiemedewerker, projectmedewerker. Je denkt constructief kritisch mee met de leden van het team over het proces. Je houdt het team scherp door kritische vragen te stellen en te sparren. Elke twee weken is er teamoverleg waar iedereen een actieve rol heeft; we doen het samen! In overleg neem je taken over van andere teamleden (en andersom) als dat wenselijk is.

Je werk omvat concreet:

 • Begeleiden uitvoering

Vanwege de doelen, lange uitvoeringsperiode en de omvang van het project stellen wij hoge eisen aan de uitvoering. De provincie hecht aan goed contact houden met de omgeving en de projectpartners. Dit stelt ook eisen aan de aannemer(s) en dus aan de begeleiding van de aannemer(s). Jij bent het eerste aanspreekpunt voor 2e directievoerder, het toezicht en schakelpunt tussen uitvoering en proces.

 • Directievoering UAV: Je vervult in dit project de rol van 1e directielid U.A.V.

De daarbij behorende taken zijn:

  • Instrueren 2e directielid en toezichthoudend personeel;
  • Voorzitten bouwvergadering;
  • Controle op financiële aspecten van de werkzaamheden, termijnen
  • Bewaken voortgang werkzaamheden in het veld en terugkoppeling aan de projectleider op de aspecten tijd, geld en risico’s.
 • Advisering algemeen projectleider over alle uitvoeringsgerelateerde zaken

Wat speelt er buiten dat invloed kan hebben op de relatie met partners, zijn er vraagtekens over het bereiken van doelen, kan er bestuurlijk iets gaan spelen? Jij filtert wat er buiten gebeurt naar de algemeen projectleider en schakelt op wanneer dat nodig is. Je adviseert over mogelijke oplossingen voor komende of reeds geconstateerde knelpunten.

 • Afstemming met betrokken grondeigenaren

We hebben te maken met veel grondeigenaren. Agrariërs waar we grond gaan ophogen, particulieren waar we werkzaamheden op of nabij hun grond moeten uitvoeren en alle geïnteresseerden daar omheen. De dagelijks contacten liggen bij de deelprojectleider, maar hoe dat invloed heeft op werkzaamheden of andersom ligt bij jou.

 • Aanwezig bij inloopmiddagen en informatieavonden voor de omgeving
 • Wijzigingsvoorstellen, meer- en minderwerken voorleggen aan Algemeen projectleider en vertegenwoordigers van mede opdrachtgevers.

Overige informatie

Startdatum 15-4-2020
Einddatum 15-4-2021
Nee
24,00

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl