Omgevingsmanager Westraven

Omgevingsmanager Westraven
 • Utrecht

Website juistdeta Juist Detachering B.V.

De organisatie

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt de provincie Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.
Het trambedrijf is benoemd als een tijdelijk programma (t/m 2021) en onderverdeeld in een team TPM (Trambedrijf Projectmanagement) en een team TBO (Trambedrijf Beheer en Onderhoud). Het doel van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.

 Jouw team

Je komt te werken binnen het team Trambedrijf Projectmanagement, dat werkt aan de ontwikkeling en realisatie van een aantal grote projecten waaronder de Nieuwe Tramremise, Vernieuwde Regionale Tramlijn en de Nieuwe busstalling Westraven. Er is een vacature ontstaan voor omgevingsmanager van het project Busstaling Westraven. Je valt hiërarchisch onder de teamleider Projectmanagement en functioneel onder de projectmanager van het project Busstalling Westraven.
Het project wordt uitgevoerd in een dynamische omgeving in een bestuurlijke context. Het project wordt vanuit een Integraal Project Management team (IPM) aangestuurd. Een van de sleutelrollen binnen zo’n IPM-team is de rol van omgevingsmanager. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor zaken op het gebied van stakeholdermanagement, (omgevings-) vergunningen, het doorlopen van de noodzakelijke (RO-)procedures, recht van opstal, de aansturing van de conditionering zoals kabels en leidingen/flora-fauna/bodem/water/archeologie. Daarnaast ben je mede-verantwoordelijk voor de communicatiestrategie. Dit doe je samen met de communicatieadviseur.

Wat ga je doen

De huidige busstalling aan de Europalaan huurt de provincie van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht wil op korte termijn de Merwedekanaal zone gaan ontwikkelen, voor deze ontwikkeling is de huidige busstalling een grote barrière. De gemeente heeft daarom de huur per december 2019 opgezegd. Gezamenlijk met de gemeente Utrecht is een nieuwe locatie gezocht en gevonden op de Gelderlantlaan.

Project Nieuwe busstalling Westraven heeft als doelstelling een toekomstbestendige busstalling te realiseren waarmee de provincie Utrecht hoogwaardig en betaalbaar openbaar busvervoer voor de komende 30 jaar kan blijven aanbieden. Samengevat betreft het project het ontwikkelen en realiseren van de busstalling en het verhuizen van de huidige busstalling naar de nieuwe busstalling. Het project bevindt zich reeds in de bouwfase.

Je opereert als verbindende factor tussen de omgeving enerzijds en de technische inhoud van het project anderzijds. Als omgevingsmanager werk je aan:

 • Het in kaart brengen van de relevante stakeholders in de omgeving en het goed betrekken en organiseren van deze stakeholders bij het project. Jij werkt aan het creëren van begrip en vertrouwen bij de omgevingspartijen en het komen tot een effectieve samenwerking met hen. Als omgevingsmanager ben je de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders en houd je je primair bezig met het goed afstemmen van deze verschillende belangen. Bij project Busstalling gaat het dan niet alleen om de externe stakeholders (waaronder gemeenten, bedrijven en bewoners), maar ook de stakeholders binnen de provinciale organisatie. Dat betekent dat je bijdraagt aan het betrekken van de beleidsafdeling en beherende afdeling die over de busstalling gaan; en je, waar nodig, een bijdrage levert aan bestuurlijke besluitvorming binnen de organisatie.
 • Het zijn van de ogen en de oren voor de omgeving. Je draagt bij aan het zorgvuldig ophalen en afwegen van wensen en eisen vanuit de externe stakeholders. Hierbij schat je nadrukkelijk de kansen en (bestuurlijke) risico’s voor het project in. Ook communiceer je gericht om de beleving van overlast te voorkomen en zorg je er voor dat stakeholders het gevoel krijgen dat er iets met hun zorg en aandachtspunten wordt gedaan. Daarmee heb je een duidelijke signaalfunctie in het projectteam bij het proactief signaleren van onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project en de besluitvorming.
 • Het toezicht houden op het omgevingsmanagement zoals de opdrachtnemer dat uitvoert op basis van de uitvoeringsovereenkomst. Over taken waar zowel provincie als opdrachtnemer voor aan de lat staan, spar je met de omgevingsmanager van de opdrachtnemer(s). Een onderdeel hiervan is de bouwcommunicatie naar de omgevingspartijen, waar jij regie op houdt.
 • Actieve kennisdeling op het vakgebied van omgevingsmanagement tussen verschillende OV- en overige mobiliteitsprojecten van de provincie Utrecht (vakgenoten onderling).

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het volgen en uitvoeren van ruimtelijke procedures (onder andere bezien in hoeverre conform vergunningsvoorwaarden gewerkt wordt);
 • Een bijdragen leveren aan de systeem-gerichte contractbeheersing met betrekking tot aannemer op het gebied van omgevingsmanagement; sparren met de counterpart aan opdrachtnemer-zijde en het toetsen van door de opdrachtnemer opgestelde plannen op het gebied van omgevingsmanagement;
 • Uitvoeren van omgevingsmanagementplannen die al in eerdere projectfase is opgesteld of door de opdrachtnemer wordt aangescherpt;
 • Het organiseren van communicatie en informatiebehoefte richting de externe stakeholders in overleg met de communicatie adviseur;
 • Het (mogelijk op basis van extern advies) adviseren van de opdrachtnemer bij conditionerende activiteiten: kabels en leidingen, bodem en water, archeologie, flora en fauna;
 • Samen met de projectmanager voorbereiden van (bestuurlijke) besluitvorming.

Het is een tijdelijke functie

De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 oktober 2019. De looptijd is in eerste instantie tot 31-12-2020 met een optie tot verlenging van elke keer één jaar. De verwachte tijdbesteding is 16-24 uur per week.

Wie zoeken wij?

We zoeken een omgevingsmanager met een hands-on mentaliteit. Enerzijds bewaak je het strategische plan, maar je bent tegelijkertijd degene die het daadwerkelijk uitvoert. Als persoon ben je een verbinder met oprechte aandacht voor de uiteenlopende belangen. Met jouw helicopterview ben je in staat de situatie snel te overzien en vervolgens ga je daadwerkelijk over tot handelen. Je adviseert niet enkel, maar toont ook daadkracht. Andere kenmerken die jou beschrijven:

 • Resultaat- en oplossingsgericht
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Een op samenwerking gerichte houding.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl