Beheerder Groen

Beheerder Groen

Website juistdeta Juist Detachering BV

Opdrachtgever

De directie Beheer en Uitvoering (B&U) zorgt voor de aanleg en reconstructie van nieuwe (provinciale) wegen en vaarwegen en voor het onderhouden van de bestaande wegen. We leggen fietspaden aan, bouwen ecoducten, maken verkeersveilige rotondes, werken aan veilige en natuurvriendelijke oevers en houden onze waterwegen op peil. We faciliteren goed openbaar vervoer en ontwikkelen en beschermen samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners het groen in Noord- Holland.

B&U is ook volop in beweging, op diverse fronten! Eén van onze ambities is om het beheer van de infrastructuur verder te professionaliseren en in te spelen op alle economische ontwikkelingen die zich aandienen. B&U is dan ook de eerste wegbeheerder die assetmanagement gecertificeerd is.

B&U is ook druk bezig om haar ambitie als regisseur te realiseren. De onderwerpen die momenteel hoog op de agenda staan en die hieraan bijdragen zijn onder meer: Geïntegreerde contracten (UAV-gc) en het IPM-model (incl. training en opleiding), Assetmanagement en gebiedsgerichte contractbeheersing.

Met een beheersysteem als basis wordt het programma beheer en onderhoud instrumentarium geïmplementeerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het beheer van het netwerk en van de objecten. De sector adviseert over beheerkaders, wet- en regelgeving, normkosten, de normkosten systematiek, de relatie met de omvang van het areaal en de vertaling hiervan naar de begroting. Verder wordt de kwaliteit van de infrastructuur gemonitord en levert de sector rapportages voor directie en bestuur. Ook adviseert en begeleidt de sector bij vergunningsaanvragen van derden.

De sector BSP bestaat uit een drietal teams:

  • team objectbeheer,
  • team netwerkbeheer
  • team programmamanagement en advies.

Het team objectbeheer bestaat uit objectbeheerders per objectcategorie; verhardingen, kunstwerken, beweegbare kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties oevers en waterbodems vaarwegen, bebording en meubilair en Landschap & Milieu (L&M), kort gezegd: groen.
Daarnaast zijn er ook twee ondersteunende objectbeheerders. Zij zijn vooral de technische (ondersteunende) handen buiten.

De sector Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur (BSP) is een van de drie sturende en programmerende sectoren binnen de nieuwe structuur van B&U, en vertegenwoordigt daarmee de rol van beheerder. De sector is verantwoordelijk voor de programmering van de infrastructuurprojecten in het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) en verzorgt de afstemming met andere sectoren en de regio. De objectbeheerders worden ingezet bijvoorbeeld om specifieke situaties buiten te beoordelen, af te stemmen met derden en de objectbeheerder daarover te informeren.

De belangrijkste taken van een objectbeheerder zijn globaal het (laten) uitvoeren van inspecties en bepalen van maatregelen voor het groot onderhoud, het oplossen van vraagstukken in het vast onderhoud, het afhandelen van vragen van burgers, het leveren van input ten behoeve van projecten, het leveren van eisen voor en input aan opgestarte en in aanbesteding zijnde gebiedscontracten, het invullen van de rol als coördinerend objectbeheerder van één van de gebiedscontracten, het meewerken aan het opstellen van gebiedsbeheerplannen, het continue verbeteren/vullen van het nieuwe beheersysteem, etc.

Dit ga je doen

Wij hebben behoefte aan de inzet van een objectbeheerder Groen.
De taak van objectbeheer Groen wordt op dit moment uitgevoerd door 5 mensen, verdeeld in 5 portefeuilles: coördinator, gebiedscontracten, coördinerend objectbeheerder Gebiedscontract Gooi- en Vechtstreek, (grote) projecten en watergangen/beschoeiingen. Deze uitvraag is voor opvolging van de portefeuille (grote) projecten.

De portefeuille (grote) projecten binnen de taak objectbeheerder Groen heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
-de inbreng van de groene component in onderhouds- en realisatieprojecten aan de infrastructuur;
– bovengenoemde inbrengt bestaat zowel uit input aan de voorkant van het project, áls deelname aan de oplevering aan het eind van het project;
-optreden namens opdrachtgever voor (grootschalige) herplantprojecten;
-afhandelen van vragen/leveren van input op groengebied in overige projecten.

Dit heb jij

-Minimaal HBO werk- en denkniveau
-Aantoonbare technische kennis op het gebied van aanplant en onderhoud van bomen, bosschages en vaste beplanting
-Aantoonbare ervaring met werken in een projectorganisatie
-Aantoonbare ervaring met werken met uavGCcontracten/ IPM- rollenmodel

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl